Wycena

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy:

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest firma Beauty Homes – Projektowanie Wnętrz z siedzibą w Radomiu, ul. Wolność 8A, REGON: 369096646, NIP: 9482469064, zwana dalej: Administratorem.

Jak uzyskać od nas więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do nas maila na adres: pracownia@beautyhomes.pl.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas wypełniania formularza informacyjnego na stronie https://beautyhomes.pl/kontakt i/lub formularza bezpłatnej wyceny aranżacji wnętrza na stronie https://beautyhomes.pl/wycena-projektu

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne m. in. do:

  • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną;
  • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
  • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z prezentacją naszych usług i ich świadczeniem.

Dodatkowo, w przypadku realizacji usługi, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:

  • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą, przez e-mail oraz telefon;
  • obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
  • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa);
  • prowadzenia marketingu produktów i usług własnych Administratora, jak również powiązanych z nim podmiotów („Partnerów”), w tym marketingu przy wykorzystaniu informatycznych urządzeń końcowych.

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

  • zapisywania danych w plikach cookies;
  • gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób, w jaki ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych:

  • imię,
  • nazwisko,
  • e-mail,
  • telefon,

aby móc przygotować dla Ciebie odpowiedź na wysłane do nas zapytanie lub zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych niezbędnych danych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw, wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

  1. w odniesieniu do żądania sprostowania danych:
   • zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  2. w odniesieniu do żądania usunięcia danych:
   • Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora;
   • cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych;
   • zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych;
   • Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
   • dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
  3. w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych:
   • zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
   • Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte;
   • Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń;
   • wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  4. w odniesieniu do żądania przeniesienia danych:
   • przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Odbiorcami Twoich danych osobowych są Partnerzy Administratora prowadzący działalność gospodarczą m. in. w obszarach działalności: 

  • księgowej,
  • prawnej,
  • doradczej,
  • projektowej,
  • architektonicznej,
  • z zakresu szeroko pojętej realizacji budynków, instalacji oraz wnętrz.

Twoje dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) lub organizacji międzynarodowych.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

  • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym, w szczególności, podatkowych i rachunkowych;
  • zapobiegania nadużyciom i oszustwom;
  • statystycznych i archiwizacyjnych, maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Wycena